Home

Spojování slov v sousloví

Spojovani slov v sousloví, CJ - Český jazyk - - unium

Sousloví a volná spojení slov

3) Spojováním slov do sousloví. souslovím se rozumí pevné spojení, které pojmenovává jednu věc; př. lehká atletika, bytové jádro, základní umělecká škola, panelový dům; 4) Přenesením významu. metaforicky - slovo má více významů, podobnost tvaru (např Sousloví a volné spojení slov Jak je možné, že dřevěný stůl je volné spojení slov, to je chyba, ne ? Sousloví je ustálené slovní spojení mající význam jediného slova. Ve větě vystupuje jako jeden celek, který nelze rozdělit na části, jinak by se ztratil původní význam a to je přesně dřevěný stůl a ještě např. psací stůl, bez toho nelze rozlišit typy. 1) tvoření slov odvozování. skládání. zkracování. 2) přejímání slov z jiných jazyků. 3) spojování slov v sousloví. 4) vznik nových významů slov. OBOHACOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOB TVOŘENÍ SLOV - obecně (skupina A) 1. Základové slovo = 2. Skládání slov = 3. Složeniny nevlastní = 4. Zkratková slova= 5. Univerbizace = 6. Spojování slov v sousloví = TVOŘENÍ SLOV - praktické úkoly (skupina A) 1. Vyznačte kořen, předponu, příponu: dárkyně výběrový nerozbitný sraženina 2

skládání slov; tvoření zkratek a zkratkových slov; spojování slov v sousloví; přejímání slov z jiných jazyků změnu slovního významu; Odvozování. Důležitým hlediskem, podle něhož lze třídit slova, je tzv. motivovanost. Podle tohoto hlediska rozeznáváme slova Sousloví v češtině V češtině jsou sousloví tvořena nejčastěji ve větě jako podstatné jméno, rozvité přívlastkem shodným, tvořeným přídavným jménem; přívlastek stojí zpravidla před jménem (v antepozici) - vysoká pec, hroší kůže, v odborných výrazech za jménem (v postpozici) - hraboš polní, kyselina mravenčí

Volné spojení slova a sousloví - Vše, co potřebujete

 1. spojování slov v sousloví (základní umělecká škola) 4. přejímání z cizích jazyků. slova zdomácnělá - cizí původ si již neuvědomujeme (škola, víno, čaj) cizí - zachovala si původní ráz. zcela běžná: obecně užívaná, pravopisem přizpůsobená (auto, nafta, rekreace, prémie
 2. 1. Tvořením slov a) odvozováním b) skládáním c) zkracováním 2. Spojování slov v sousloví 3. Přejímání z jiných jazyků 4. Překlad z jiných jazyků 5. Změna slovního významu 6. Využívání slov ze staré češtiny, z nářečí apod. Tvoření slov - viz maturitní otázka číslo 18. Tvoření sousloví
 3. 2. Spojování slov v sousloví: = ustálené spojení slov Univerbizace - z víceslovného pojmenování vzniká pojmenování jednoslovné: a) synonymní názvy /písemná práce -> písemka/ b) užití zpodstatnělého přídavného jména /škodná zvěř -> škodná/ c) užití jen řídícího podstatného jména ze sousloví /psací stroj -> stroj
 4. Praktické cvičení ke spojování slov v sousloví. Cvičení 1 - 4 na s. 48 - 49. Title: Tvoření slov skládáním a zkracováním, tvorba sousloví ( s Author - Last modified by: Zakladni Skola Karlovy Vary Created Date: 9/17/2008 6:40:00 PM Company - Other titles
 5. - celkově slov a slovních spojení přibývá. 1. změna ve významu slov (jádro - ořechu atomu) 2. tvoření nových slov: odvozováním(přílet, počítač), skládáním(ropovod), zkracováním(ČEDOK, ODS) 3. spojování slov v sousloví (základní umělecká škola) 4. přejímání slov z jiných jazyků (laser, leasing

Dětské stránky jsou jiné než desítky jiných serverů, jejichž hlavní téma jsou děti. Patří k těm internetovým stránkám, které se zabývají výchovou dětí a smysluplnou motivací jejich předškolního a školního vývoje 3. Spojování slov v sousloví - příklady 4. Přejímání slov z jiných jazyků - příklady z cvičení PRÁCE S UČEBNICÍ Rozdělte slova podle toho, jakým způsobem obohatila slovní zásobu českého jazyka: Zanést, modrozelený, sépie, nachytat, mixér, ODS, mlékárna, livrej, zubn spojování slov v sousloví: smetanka lékařská, oxid železnatý, lýtkový sval přejímání slov z cizích jazyků: absolutorium, speleologie, justice 2. Pro práci je možné využít Slovník cizích slov. Pojmy slovo přejaté a slovo cizí: přejaté slovo je širší pojem, v jazyce j Připravte si sadu slov, která rovnoměrně spadají do skupin dle tvorby slov (1. odvozováním, skládáním, zkratky, 2. Přenášení slovního významu, 3. Spojování slov do sousloví, 4. Přejímání slov z cizího jazyka). Jednotlivá slova zapište do vět (každé slovo v jedné větě). Zaškrtněte Různé barvy vět

ČJL-3-2-02 porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná ČJL-3-2-03 porovnává a třídí slova podle zobecněného významu - děj, věc, okolnost, vlastnost ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvar Tvoření slov Tvoření slov (a) odvozováním (derivace) (b) sk1ádáním (kompozice) (c) zkracováním Spojování slov v sousloví Přejímání slov z jiných jazyků Překlad z cizích jazyků Změna slovního významu Využívání slov ze staré češtiny (v novém významu), z nářečí Tvoření slov odvozováním (derivací TEST - SLOVNÍ ZÁSOBA (max. 58 bodů) 1. Vysvětli pojmy slovo a sousloví (4 b) Slovo: skupina hlásek (ev. i 1 hláska), která má svůj ustálený význam Sousloví: ustálené spojení dvou a více slov, v tomto spojení označují tato slova jeden jev, např. zlatý déšť - slova déšť a zlatý označují v tomto spojení rostlinu 2.. Doplňte následující tvrzení, vyberte správná doplnění! * Slovní zásoba každého jazyka se stále mění. * Slovní zásoba se dělí na aktivní a pasivní 3.Spojování slov v sousloví- mateřská škola 4.Přejatá slova - z cizích jazyků -medaile Archaismy- mají dnes náhradu, zastralý výraz př. lučba Historismy -zaniklý výraz, pouze v historické literatuře př. kuše, dráb, vladyka, zlatka Aktivní slovní zásoba- slova, která známe a používám

Sousloví - Rodicka

ZPŮSOBY TVOŘENÍ NOVÝCH SLOV. Nová slova tvoříme: Odvozováním. Skládáním. Zkracováním. Přejímáním z cizích jazyků. Přenášením významů slov na nové skutečnosti - metafora, metonymie. Spojování slov v sousloví. ODVOZOVÁNÍ: pomocí předpon, přípon, koncovkami a kombinací předpon + přípon, přípon+ koncovko Sémantika a lexikologie, způsoby obohacování slovní zásoby Obohacování slovní zásoby: Tvořením slov odvozováním skládáním zkracováním Spojování slov v sousloví Přejímání z jiných jazyků Překlad z jiných jazyků Změna slovního významu Využívání slov ze staré češtiny, z nářečí apod Přejímání slov z jiných jazyk ů 3. Spojování slov do sousloví Spojování slov do sousloví - sousloví = pevné spojení pojmenovávající jednu v ěc př. lehká atletika, bytové jádro, základní umělecká škola, panelový dům

Sousloví - Wikipedi

V Jednotném názvosloví se zavádí název sousloví, který navrhl a vymezil J. V. Bečka v NŘ. XVIII (1934), 8 n. Označuje se jím důležitý prostředek jazykový, totiž těsné spojení dvou nebo několika slov v nedělitelnou jednotku významovou 2/ Spojování slov v sousloví Univerbizace = vytváření jednoho slova, proces v běžné mluvě, většinou slova nespisovná. Př. bytová jednotka bytovka. Multiverbizace = z jednoslovného pojmenování se tvoří víceslovné.. 1. Tvoření slov - odvozování - skládání - zkracování . 2. Spojování do sousloví = např. víceslovná pojmenování spojením běžných slov slovní zásoby - nově vzniklé sousloví získává nový význam (např. vlčí mák, skok vysoký, Dlouhá ulice, ) 3. Doslovné překlady z jiných jazyků = tzv. kalk

Tvoření slov - odvozováním (předponami a příponami) - skládáním (samovar) - zkratky a zkratková slova (Česká Republika ČR, ČEDOK) Spojování slov v sousloví Školní autobus, Nádraží Holešovice. Přejímání - z cizích jazyků - velmi často z evroých jazyků (sporty hudební nástroje) Změna slovního význam Na stůl evroých labužníků se dostala již v době, Název výrobku pochází z latinského sousloví marci panis, tedy březnový chléb. Výraz stůl králů staročesky — PSK Vážení, zdravím a chtěl bych se zeptat, zda mně můžete poskytnout správný staročeský tvar sousloví stůl králů SPOJOVÁNÍ SLOV V SOUSLOVÍ Spojení slov v sousloví Přejaté slovo. Od těchto adjektiv utvoř substantiva označující řeč a jazyk (např. anglický - angličtina) lotyšský, katalánský, český, slovenský, francouzský, katalánský, etruský, řecký mateřská škola - spojování slov v sousloví dal mu ruku dcery - přenášení slovního významu moucha - Prosím o kontrolu. Nevím si rady u slova moucha. Témata: český jazyk. 4 reakce amálka2. 31.10.2012 14:16 (Upraveno 21.11.2012 13:38) | Nahlásit. Máte dobře 2. Tvoření slov: 521 slov : Obohacování slovní zásoby-tvoření slov, odvozování příponami a předponami, skládání slov, zkracování,spojování slov v sousloví, přejímání z cizích jazyků, změna slovního významu... Celý referá

spojováním slov v sousloví . Tags: Question 11 . SURVEY . 30 seconds . Q. Slova kořen (slova) se dostalo do slovní zásoby. answer choices . přejímáním z cizích jazyků. Momentálně se v databázi nachází 3.538 schválených slov. (Last update 2020-04-29 13:09:03) Jaké slovo chceš přidat do databáze? Přidána budou pouze podstatná jména, napsaná malými písmeny a s diakritikou. V případě přidávání vulgarismů nebo nesmyslů může být možnost přidávat slova zablokovaná

22. Obohacování slovní zásoby - Český jazy

 1. - celkově slov a slovních spojení přibývá. 1. změna ve významu slov (jádro - ořechu=>atomu) 2. tvoření nových slov: odvozováním(přílet, počítač), skládáním(ropovod), zkracováním(ČEDOK, ODS) 3. spojování slov v sousloví (základní umělecká škola) 4. přejímání slov z jiných jazyků (laser, leasing
 2. tvoření slov odvozováním tvoření slov skládáním tvoření slov zkracováním přenášení slovního významu spojování slov v sousloví přejímání slov z cizích jazyků Vy světlete význam cizích slov: Dejte slova v závorkách do správného tvaru (sg. = singulár, jednotné číslo; pl. = plurál, množné číslo)
 3. Spojovaní slov v sousloví. Sousloví jsou ustálená sdružená pojmenování, mající význam slova jednoho. Pořádek slov v sousloví bývá pevně stanoven. Synonyma, homonyma, antonyma . Homonyma - slova stejné podoby (mluvené nebo psané), ale vyjadřují různé skutečností. Slova mnohoznačná, homonyma, synonyma, antonym
 4. Tvoření slov skládáním A) složeniny vlastní B) složeniny nevlastní. 10. Psaní zkratek a značek A) zkratky jednoslovných výrazů B) zkratky víceslovných výrazů C) značky. 11. Spojování slov v sousloví. 12. Ukázky testových a pravopisných úloh . Zpět na začátek stránk
 5. 3. Spojování slov v sousloví - tvoření víceslovných pojmenování mající jeden význam - nelze od nich odvozovat další slova - např. osobní vlak, základní škola, skok vysoký, dávat pozor, - někdy se k sousloví tvoří slova synonymní jednoslovná (nemusí být spisovná
 6. o tvoření zkratek a zkratkových slov • spojování slov v sousloví • přejímání slov z cizích jazyků o tvoření zkratek a zkratkových slov 1 . Neologismy vznikají ze dvou důvodů (ib., str. 5): • vytvořit nové pojmenování pro novou skutečnost (předměty, technologie, ideje, popř

Spojování slov v sousloví Sousloví jsou ustálená sdružená pojmenování, mající význam slova jednoho. Pořádek slov v sousloví bývá pevně stanoven (skok daleký x daleký skok). Sousloví se často používá v odborném stylu.Nejčastější typ sousloví.. 5) V úterý bylo už slunečno. 6) Vozy táhli koně husitů. 7) Měsíc zakryl tmavý mrak. 8) V neděli se oslavovalo. 9) Mužstvo Pardubic porazily Vítkovice. 10) Jaký pán, takový krám. 11) Mimo Mirka se objevil i Petr. 12) Děti si hrály se štěňaty celé odpoledne. 13) Doufáme v úspěchy české reprezentace SPOJOVÁNÍ SLOV V SOUSLOVÍ: doba kamenná, mateřská škola, nákladní auto, vysoké napětí, velmi krátké vlny. PŘEJÍMÁNÍ SLOV Z CIZÍCH JAZYKŮ: penzista, matrika, medaile, groteska, mikroorganizmus. Č8 Obohacování slovní zásoby: řešení. TVOŘENÍ SLOV. odvozování /VIZE PRO ČESKO/ Přejímání slov z cizích jazyků je přirozený proces, který především odráží fakt, že od zbytku světa přejímáme cizí věci. Teprve sekundárně, z prosté potřeby ty věci pojmenovat, přejímáme i jejich názvy, tedy cizí slova, říká v rozhovoru pro Investigate.cz Karel Oliva, ředitel Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR Terminologická sousloví složená ze dvou slov jsou zastoupena více než jednou třetinou. V přírodovědných oborech je jejich počet vyšší (39,44 %) než v oborech společenskovědních (34,41 %). Tato sousloví jsou nejčastěji tvořena spojením substantiva s určujícím adjektivem, které funguje jako shodný přívlastek, např

Spojování slov v sousloví Hledej sousloví: 1) aparát na vytvoření nového kusu oblečení _____ 2) pokrm z vajíčka a orgánu hovězího dobytka _____ 3) zranitelné místo na noze jednoho slavného muže _____ 4) aromatický druh sýra z Loštic z moravského města, kde je orloj. spojování slov v souveti přejimani slov z cizych jazyku moc rosim poradite mi,vubec mi to nejde. jejíž používání bylo v té době typické - bronz se snadno vyráběl na rozdíl od železa, jehož výroba je složitější, proto doba železná následovala až po době bronzové

Nebo Kubrickův Mechanický pomeranč zde byl v trezoru 27 let (1972..1999) poté, co byl dán do souvislosti se dvěma vraždami a znásilněním. Pro promítání v USA musel ten film Kubrick sestříhat. Až mnohem později byla umožněna distribuce necenzurované verze, ale jen na DVD... Disertace by se o tom všem dala sepsat, a ne jedna imprimis, s. r. o. Tychonova 43/5 160 00 Praha 6 IČ: 25699288 DIČ: CZ25699288 tel.: 737 48 38 48 e-mail: imprimis@imprimis.c Přejímání slov je jedním ze čtyř způsobů obohacování slovní zásoby vedle tvoření nových slov, přenášení významu a spojování slov do sousloví, s nimiž se děti v hodinách českého jazyka seznamují. Představím vám dvě aktivity (já je dělala se sedmáky), které jsme si s přejatými slovy zkusili: bingo a. Sousloví Obecně platná zásada mravoučné povahy J 3. Přísloví Skupina hlásek, která označuje nějakou skutečnost U 4. Rčení Nerozdělitelné ustálené spojení slov s jedním významem Ž 5. Přirovnání Krátká průpovídka, vyjadřuje životní zkušenost S 6. Slovo jednoznačné Slova s opačným významem N 7

Co je Obohacování slovní zásoby? (tvoření nových slov

Přejímání slov 3. Spojování slov v sousloví 2. Vznik nového významu slova Odvozování nových slov Přidáním: - předpony za - ostřit - přípony brambor-ák - koncovky záplav-a - předpony i přípony vy-chovat-el-ka - předpony a koncovky pod - krov-í LES Vytvoř co nejvíce slov z tímto základem: podstatná jména. Význam slova - jednoznačná, mnohoznačná;synonyma, homonyma, antonyma; slovo a sousloví; obohacování slovní zásoby - tvoření nových slov: odvozování, skládání, zkracování; přenášení významu, přejímání z cizích jazyků, spojování slov do sousloví, spisovná a nespisovná čeština; slova mnohoznačná x homonym

Jaký je rozdíl mezi souslovím a volným spojením slov

c) spojování slov v sousloví (doba bronzová, liška obecná) d) p enášení významu slova (metafora, metonymie) Procviování : Učebnice 79/1, 2, 3 (společné vysvětlení ve středu online hodině) 65/2 (připravte si slova do křížovky na středu) Pracovní sešit 18/1, 2, 3, 4 (společné vysvětlení ve středu online hodině 1) tvoření slov - a) odvozování příponami a předponami (lesník, rybník, prales,velryba) - b) skládání slov (lesostep, ropovod) 2) spojování slov v sousloví (tzv. víceslovná pojmenování - lidová škola umění, pákový lis K přenesení významu došlo metaforou - podle vnější podobnosti (koruna) metonymií - podle vnitřní souvislosti (vláda) Spojováním slov v sousloví - ustálené spojení dvou nebo více slov s jedním významem - zemská kůra, pravoúhlý trojúhelník, zoologická zahrada Přejímání slov z jiných jazyků - gramatika.

Škola: nezadáno/škola není v seznamu. Charakteristika: Práce sestává z 28 přehledně a přístupně zpracovaných maturitních otázek z českého jazyka. Jednotlivé otázky se soustředí na historický vývoj, slovní zásobu, mluvnici a stylistiku češtiny či její pravopis. Seznamují s kategoriemi podstatných jmen a sloves. - tvoření slov - spojování slov v sousloví - slovní zásoba vzhledem k příslušnému oboru vzdělávání, terminologie. Průřezová témata Přesahy do Přesahy z; Občan v demokratické společnosti. Člověk a svět práce. Informační a komunikační technologie. Metody Postupy Formy práce; 1. metody slovní. 2. metody názorně.

Achillova pata je ustálené slovní spojení, které vešlo do slovníku jako rčení, přirovnání.Označuje jediné zranitelné místo nebo všeobecně zranitelné místo. Tento pojem se vztahuje k Achillovi.Řecký básník Homér líčí Achillea, syna mořské bohyně Thetis, jako statečného a nejrychlejšího z řeckých hrdinů v Trojské válce - tvoření slov - spojování slov v sousloví. Průřezová témata Přesahy do Přesahy z; Občan v demokratické společnosti. Člověk a svět práce. Informační a komunikační technologie. Metody Postupy Formy práce; 1. metody slovní. 2. metody názorně demonstrační. Samostatná práce žáků a individualizovaná výuka.

Obohacování slovní zásoby (tvoření slov

 1. Spojování slov v sousloví (např. základní škola) 3. Přenášení slovního významu (metafora, metonymie) 4. Přejímání slov (např. displej) Začneme zábavným úkolem. Vše zapisuj do školního sešitu. 1. Z písmen v názvu města HORNÍ SLAVKOV utvoř další slova. Vítězí ten, kdo složil nejvíce slov po odečtu chybných. 2
 2. Spojováním v sousloví vznikají spojení slov (sousloví), v nichž slova získávají posunutý význam oproti tomu, který mají, když stojí sama o sobě (třídní schůzka). V případě zkracování v jazyce vznikají zkratky psané malými písmeny a zakončen
 3. - spojování slov v sousloví Sousloví — slovní spojení má význam jediného Slova (postavení mimo hru, jablko sváru). 3. Významové vztahy mezi slovy - synonyma, homonyma, antonyma n ma Synonymum je taková jednotka slovní zásoby, která vyjadiuje vztah podobnosti. Je to slovo stejného éi po
 4. slov z cizích jazykü — hokej, prenášení slovního významu — jádro, spojování slov v sousloví - jízdní Fád. Author: Síma Created Date

Co je sousloví? - Ontol

Celkově slov a slovních spojení přibývá. Způsoby obohacování: Změnou významu slov (jádro - atomu) Tvořením sousloví = ustálená slovní spojení, víceslovná pojmenování, které mají význam slova jednoho. Ve větě tvoří významový celek, nelze některé ze slov nahradit synonymem. Druhy sousloví =spojování dvou i více zkrácených slovních základů . vznik: a) iniciálové zkratky - OSN, ČR, ČVUT . zkratková slova - z počátečních slabik nebo hlásek . zkratky frekventovaných slov a slovních spojení (z praktických důvodů) - oficiální zkratky akademických a vědeckých titulů - MUDr. Dr. CSc. Tvoření sousloví V cíli jazykového vyučování se zdůrazňuje komunikativní funkce jazyka. Jazykové vyučování plní úlohu integračního činitele všech učebních předmětů gymnázia. Spojování slov v sousloví, multiverbizace, univerbizace. Práce se slovníky a encyklopediemi. Tvoření slov (odvozování, skládání, zkracování. Zde si můžeš stáhnout k procvičení pracovní list - práce s příručkami - tvoření slov, původ slov, význam slov. Kompletní informace k přípravným kurzům z anglického jazyka najdete na nástěnce školy v Bakalářích. GDPR Vážení rodiče, dne 25. května 2018 vešlo v účinnost nařízení Evroé unie 2016/679.

Sousloví a přívlastek neshodný - Maminky a tatínkové diskutují na webu Rodina.cz. Přidejte do diskuze své rady a zkušenosti Spojování slov v sousloví. Přejímání slov z cizích jazyků. Věcný význam slov. 2 Říjen. 8 hodin . 2. Slova přejatá (výslovnost, pravopis) Aktivní a pasivní slovní zásoba. Pravopis přejatých slov - slova pravopisně počeštělá - slova psaná pravopisem původním. Výslovnost přejatých slov. 4 Tvarosloví. 3 Spojování . v sousloví . Přejímání . z cizích jazyků. 12. Které z následujících slov neobsahuje tři předpony? A) nevyzpovídaný C) neprozkoumaný. B) nevyznamenaný D) nejnesrozumitelnější. 13. Které z následujících slov obsahuje dvě přípony? A) ctitelka C) vyhlídka. B) pohádka D) manželk

NAUKA O TVOŘENÍ SLOV - DERIVOLOGIE :: Mgr

V druhém případě slouží tedy jako obranný prostředek proti záporně pojaté úzké odbornosti systémová stavba terminologie. Odborný styl tíhne k takovému spojování slov, v kterých není význam jednotlivých prvků slovních spojení aktuálně přenesen eských slov Opakování učiva 7.ročníku Úvod do učiva 8.ročníku Obohacování slovní zásoby Nauka o tvoření slov - synonyma, homonyma -tvoření slov (odvozování, skládání, zkracování)-spojování slov v sousloví-přijímání slov z cizích jazyků OSV 1 Rozvoj schopností poznávání září OVO 13:-samostatn 7. spojování slov v sousloví se užívá v odborném vyjadřování: kyselina sírová, skok daleký 8. přejímání slov z cizích jazyků je důsledek rozvíjejících se mezinárodních hospodářských, politických a kulturních styků. Mnohá slova byla přejata z řečtiny nebo latiny: drama, filozofie, literatura

Sémantika a lexikologie, způsoby obohacování slovní zásoby

pojmenování v opačném významu, posměšné, zlehčující To je ale chytrák! Kakofemismus opak ironie, hrubé slovo použito jako mazlivé Ty mrško! 2.2 Spojování v sousloví a krácení sousloví Dalším způsobem obohacování slovní zásoby je tvoření významově vázaných celků, z nichž žádné ze slov nelze nahradit synonymem Složenina (kompozitum) je v lingvistice lexém , který se skládá z nejméně dvou jiných lexémů (slov). Skládání (kompozice) je jeden ze způsobů tvoření slov - slovotvorby, a to vedle odvozování (derivace), zkracování (abreviace), slučování (univerzibazace) a vytváření sousloví (multiverbizace). Obsa skládání = spojování dvou i více slovních základů, vznikají slova složená, složeniny, časté v něm- čině ; složeniny pravé (vlastní) např. velk-o-město, děj-e-pis, Kaz-i-mír; složeniny nepravé (nevlastní) = spřežky, 1.člen beze změny, méně často, např. okamžik, zeměkoule, pravděpodobn

2. Tvoření slov: referát - iReferaty.c

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra þeského jazyka a literatury Vojtěch Balusek III. ročník - prezenční studium 2.2.3 Spojování slov v sousloví..... 17 2.2.4. Přejímání slov z jiných jazyků.. 17 3 ÚTVARY ýESKÉHO. 3) Spojování slov v sousloví předmět se pojmenuje dvěma či více slovy, toto spojení má význam jako celek, jednotlivá slova svůj samostatný význam ztrácejí; nelze nahrazovat jednotlivé členy synonymy a nelze měnit pořádek slov v sousloví SPOJOVÁNÍ SLOV V SOUSLOVÍ - sousloví = víceslovná pojmenování s významem jedné slovní jednotky - termíny, rčení, pranostiky, frázové vazby (dávat pozor), typická přirovnání, pořekadla, přísloví, známé citáty - šicí stroj, kyselina octová, bytové jádro, Ranní ptáče dál doskáče. apod Zpracujte z učebnice a různých zdrojů obohacování slovní zásoby - spojování slov v sousloví, přejímání slov z cizích jazyků. Uveďte 10 příkladů sousloví a 10 názvů jídel přejatých z cizích jazyků např. špagety, ke každému uveďte, z jakého jazyka jsme slovo přejali. Vše do sešitu Jazyk a sloh

V literární výchově žáci získávají všeobecný přehled o historickém a žánrovém vývoji literatury, prostřednictvím četby se seznamují se základními literárními druhy, učí se formulovat vlastní názor a respektovat názory druhých. Nedílnou součástí Spojování slov . a literatura. zápisy ze sešitu č. 1 (slovní zásoba a tvoření slov) TEST - slovní zásoba. 1. Jakým způsobem byla obohacena slovní zásoba češtiny o slovo stonožka? a) tvoření slov (skládání) b) přejímání slov. c) spojování slov v sousloví. 2. Na kterém řádku je rčení ? a) Kdo jinému jámu kopá, sám do ní pad Tvoření nových slov Spojování slov, sousloví Přejímání slov z jiných jazyků o Slova stylově neutrální a zabarvená Spisovná, nespisovná Slovo a jeho význam Homonyma, synonyma, antonyma, polysémie Změny slovního významu Tvoření slov (s. 29 - 32

Význam slov a jeho složky - Český jazy

Pokud nedáme sousloví do uvozovek, chová se zmíněný dotaz jako při použití operátoru AND. Tedy: evroá AND unie AND dotace. Čím menší je vzdálenost slov ve zprávě a čím častěji se hledaná slova ve zprávě vyskytují v porovnání s délkou zprávy, tím je zpráva relevantnější V jádru jsou slova neměnná - nemění se, zůstávají stejná - zájmena, spojky, předložky. V obalu se slova mění - vyvíjejí se - podstatná jména, slovesa. Slovní zásobu obohacujemě těmito způsoby: a) tvořením slov. b) tvořením sousloví. c) přejímaním z cizích jazyků. d) změnou významu slov druhy vět, pořadí slov ve větě. věta jednoduchá, spojování vět pomocí spojek : Na začátku věty píše velké písmeno, na konci příslušné znaménko. V písemném projevu dodržuje správnou délku samohlásek. Odůvodňuje a píše správně uvedené pravopisné jevy, kontroluje si po sobě, co napsal Víta - jen ten, který je na Hradčanech v Praze; podobně Muzeum železnice, Listina základních práv a svobod, Pražské povstání); v jiných případech se určitost jen zdůrazní, protože vyplývá již z podstaty věci (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Městský úřad v Rokycanech). Jde zpravidla o sousloví.

1. Tvoření nových slov - odvozování, skládání, zkracování 2. Přejímání slov z jiných jazyků 3. Spojování slov do sousloví 4. Přenesení významu Tvoření nových slov odvozováním: a) ODVOZOVÁNÍM - slova odvozená ke kořeni slova připojujeme slovotvorné části (morfémy): - přípony - předpon Spojování slov ve větě. 4. Nauka o tvoření slov Kořen slova, předpona, přípona, koncovka, slovní čeleď. Slovo a sousloví, význam slov, synonyma a homonyma, antonyma, slova citově zabarvená, význam slovního základu, přechylování, přirovnání, rčení. Pořádek slov v českém jazyce ve srovnání s jazykem. Sál utichl (lidé v něm), otevřete, policie (policisté), celá škola šla do kina (žáci) 14. 2. Spojování slov ve víceslovná pojmenování Tímto způsobem vznikají samostatné jednotky s vlastním významem: a) sousloví (vysoká škola) b) frazémy/frazeologismy (rčení, pořekadla, pranostiky) 15. 3

 • Autosedačka maxi cosi 9 36 kg bazar.
 • Dynamika waltrovka.
 • Loga na auta.
 • Keukenhof webcam.
 • Co je guacamole.
 • Portugalsko regiony.
 • Os radius.
 • Toyota auris 2017 cena.
 • U2 one.
 • Eshop rowax.
 • Co je poledník.
 • Výrobky z papírových ruliček.
 • Loga na auta.
 • Neléčená varikokéla.
 • Vetmeeting 2019.
 • Gravitacne zrychlenie vzorec.
 • Autohifi most.
 • Hra kufr ke stažení.
 • Průměrná odporová síla.
 • Dormeo přistýlka.
 • V zoo dvůr králové je hrošík malý hroch.
 • Kde se natáčel hlas pro římského krále.
 • Slova začínající písmenem e.
 • Kradeze aut.
 • Krava video.
 • Certova hora trasy.
 • Váha štěněte německého ovčáka.
 • Výpočet ideální váhy.
 • Jak dlouho trvají ovulační bolesti.
 • Kyfóza wikipedia.
 • Iva hüttnerová matouš rajmont.
 • Dia bublanina.
 • Suge knight net worth.
 • Pohlaví želvy zelenavé.
 • Linux imessage.
 • Zmije vlasatá.
 • Bulimie tipy.
 • Jak zastavit aktualizaci ios.
 • Brneni prsou pri kojeni.
 • Ruská písnička kaťuša.
 • Cybex 15 36.